Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 2018/2019/2020 kadencja VIII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2018/2019/2020 kadencja VIII, bieżące, menu 1246 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018/2019/2020 kadencja VIII

2018/2019/2020 kadencja VIII

 

Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych ulic Sadowej i Grzybowej w Skórczu.

Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaroawnia przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz pomiędzy ulicami Pomorską i Zieloną.

Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu.

Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Zarządem Powiatu Starogardzkiego na przystąpienie do „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV na lata 2018 – 2022”) w 2021 roku.

Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Skórczu w 2021 roku.

Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego ustnego lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w Skórczu przy ul. Ogrodowej 3. stanowiącego własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skórcz.

Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2021 rok.

Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2021-2030.

Uchwała Nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok.

Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Skórcz dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji. 

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórczu.

Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Skórcz i zgody na ich dzierżawę na okres 5 lat.

Uchwała Nr XXI/140/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Skórcz na okres kolejnych 3 lat.

Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu budynku przy ul. Głównej 40 b na okres 10 lat.

Uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego ustnego lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Skórczu w budynku przy ul. Pomorskiej 7, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Skórcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr XXI/133/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXI/132/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XXI/131/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 października 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok.

Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok.

Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2020 r. 
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz położonego przy ulicy Pomorskiej i ul. Leśnej.

Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Skórcz, oznaczonej geodezyjnie numerem 22, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Uchwała Nr XVIII/123/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Skórcz, oznaczonej geodezyjnie numerem 451, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Skórcz na rok szkolny 2020/2021.

Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok.

Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Skórcz z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019. 

Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 czerwca 2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Skórcz z wykonania budżetu za rok 2019.

Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 23 czerwca 2020 r. 
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Skórcz.

Uchwała Nr XVII/116/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020 – 2030.

Uchwała Nr XVII/115/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok. 

Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starogardzkiemu.

Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skórcza.

Uchwała Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  przetargu nieograniczonego ustnego lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej, położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Ogrodowej 2.

Uchwała Nr XVI/111/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Skórcz, oznaczonej geodezyjnie numerem 163/3, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XVI/110/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Skórcz, oznaczonej geodezyjnie numerem 163/2, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała Nr XVI/109/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przechodu na działce nr 146 położonej w Skórczu przy ul. 27 Stycznia, a stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz

Uchwała Nr XVI/108/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Skórczu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

Uchwała Nr XVI/107/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Skórcz na rok 2020.

Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030

Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok

Uchwała Nr XV/102/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr XV/101/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok.

Uchwała Nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Skórcz na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Skórczu. 

Uchwała Nr XIV/97/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Skórcz.

Uchwała Nr XIV/96/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok.

Uchwała Nr XIV/95/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2020-2030.

Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Gdańsku.

Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2029. 

Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy  Miejskiej Skórcz na 2019 rok.

Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miejską Skórcz nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 502/5 z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Zarządem Powiatu Starogardzkiego na przystąpienie do „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV na lata 2018 – 2022”) w 2020 roku.

Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Skórczu w 2020 roku.

Uchwała Nr XIII/86/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/67/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIII/84/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2029.

Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok.

Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Skórczu oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługującym radnym.

Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Skórcz w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2032”.

Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz położonego po wschodniej granicy ulicy Zielonej i ulicy Ogrodowej.

Uchwała Nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Skórcz.

Uchwała Nr XII/72/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Skórcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uchwała Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2029.

Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok. 

Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz położonego przy ul. Pomorskiej i ul. Leśnej.

Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2020 – 2023.

Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Uchwała Nr XI/66/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2028.

Uchwała Nr XI/65/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok.

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Skórcz.

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Skórcz.

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Skórcz (dla fragmentu miasta Skórcz zawartego pomiędzy ulicami Hallera, 27 Stycznia, Norwida i wschodnią granicą administracyjną miasta)

Uchwała Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Skórcz, rejon ulic Ogrodowej i Zielonej.

Uchwała Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2028.

Uchwała Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok.

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego ustnego lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Skórczu w budynku przy ul. Pomorskiej 5, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr IX/51/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.

Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019 – 2028.

Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok.

Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Skórcz.

Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórczu dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Skórcz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na dofinansowanie prac związanych z transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/221/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skórcz na lata 2018-2023.

Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2028.

Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok.

Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Skórcz z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Skórcz z wykonania budżetu za rok 2018.

Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Skórcz. 

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nadania honorowego tytułu "Zasłużony dla Miasta Skórcz".

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Skórcz w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miejska Skórcz nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 501/6 z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miejska Skórcz nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 502/5 z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2027.

Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok.

Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu „Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków oraz węzłami cieplnymi – II etap” w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Skórcz na rok 2019.

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Skórcz na lata 2019-2021.

Uchwała Nr V/27/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański.

Uchwała Nr V/26/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2027.

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok.

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2019 r. 
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2019 r. 
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2019 r.  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2019-2027.

Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok. 

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/199/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dniem 11 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Skórcz.

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Zarządem Powiatu Starogardzkiego na przystąpienie do „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na  lata 2018-2022” w 2019 roku

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz położonego przy ul. Osiedlowej.

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Skórczu w 2019 roku.

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2019 rok

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lat 2019-2027.

Uchwała Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2018-2027.

Uchwała Nr III/7/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2018 rok.

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Skórczu.

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Skórczu.

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Skórczu oraz wyboru przewodniczących komisji.

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skórczu

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skórczu.

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skórczu.

Metryka

sporządzono
2018-11-23 przez
udostępniono
2018-11-23 00:00 przez Gliniecki Jacek
zmodyfikowano
2023-07-03 08:42 przez Gliniecki Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1691
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.