Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc Społeczna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Pomoc Społeczna, bieżące, menu 1241 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

Zakres działania:

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są
w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zasady i powody udzielenia pomocy:

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1508 z późn. zm.) Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie,
w szczególności z powodu:

1. ubóstwa,
2. sieroctwa,
3. bezdomności,
4. bezrobocia,
5. niepełnosprawności,
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7. przemocy w rodzinie,

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
10. (uchylony)
11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13. alkoholizmu lub narkomanii,
14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom
w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, gdzie od 1 stycznia 2022r. wynosi:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 , zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”.

Dodatkowo dla rolników dla celów wyliczenia kryterium dochodowego przyjmuje się miesięczny dochód - 345 zł z 1 ha przeliczeniowego.

WAŻNE: w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U.
z 2018 poz. 1508 z późn. zm.) w razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawstwo własnych zasobów materialnych, a także ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń
z pomocy społecznej. Również nie wywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcie może spowodować ograniczenie lub odmowę przyznania świadczenia.

Ponadto Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz naliczenie nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Procedura udzielenia pomocy:

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć w pokoju nr 1 / 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej u pracowników socjalnych za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty,  orzeczenia
o niepełnosprawności wnioskodawcy bądź członka rodziny.

Podstawą udzielenia pomocy jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania.

Celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc, a także ustalenie planu pomocy.

WAŻNE: Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest równoznaczny
z rezygnacją z pomocy społecznej.

Ponieważ w świetle ustawy o pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, pracownik socjalny zbiera informację dotyczące wszystkich tych osób, a nie tylko osoby, która wystąpiła z wnioskiem o pomoc.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej rozpatruje złożone podania w oparciu o sporządzony przez pracownika społecznego wywiad środowiskowy oraz dołączone dokumenty.

Decyzja wydawana jest zawsze w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o pomoc nie zgadza się z treścią decyzji, może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Metryka

sporządzono
2018-10-11 przez
udostępniono
2018-10-11 00:00 przez Ośko Marzena
zmodyfikowano
2022-01-03 11:36 przez Ośko Marzena
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1436
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.