Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Uchwały Rady Miejskiej 2016 kadencja VII
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2016 kadencja VII, bieżące, menu 1210 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2016 kadencja VII

2016 kadencja VII

UCHWAŁA NR XXIII/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Skórcz.

UCHWAŁA NR XXIII/120/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XXIII/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

UCHWAŁA NR XXIII/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Skórcz.

UCHWAŁA NR XXIII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023.

UCHWAŁA NR XXIII/116/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Skórczu w roku 2017.

UCHWAŁA NR XXIII/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie  przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2017-2021,

UCHWAŁA NR XXIII/111/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy  Miejskiej Skórcz na 2016 rok,

UCHWAŁA NR XXIII/110/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XXII/109/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/47/2015 Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie podatku od nieruchomości z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XXII/108/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. "Redukcja niskiej emisji w Skórczu poprzez przebudowę istniejącej instalacji na wysokosprawna kogenerację i budowę sieci ciepłowniczej - I element wyspy energetycznej".

UCHWAŁA NR XXII/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położnej na terenie Gminy Skórcz

UCHWAŁA NR XXII/106/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie na rzecz Gminy Miejskiej Skórcz darowizny udziału w prawie własności nieruchomości, na której usytuowana jest stacja uzdatniania wody - Ryzowie a stanowiącego własność Gminy Skórcz.

UCHWAŁA NR XXII/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXII/104/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXII/103/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XXI/102/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Skórcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXI/101/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.

UCHWAŁA NR XXI/100/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie przystapienia Gminy Miejskiej Skórcz do realizacji projektu pn. „Edukacyjne wsparcie uczniów w miescie Skórcz – kuznia rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, konkursu RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15.

UCHWAŁA NR XXI/99/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.

UCHWAŁA NR XXI/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXI/95/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXI/94/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XX/93/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/92/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 8 września 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XIX/91/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/90/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 7 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XVIII/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/223/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 9 września 2014 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu

UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Skórcz na lata 2016-2018

UCHWAŁA NR XVIII/87/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XVIII/85/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego na remont chodników w pasie drogi wojewódzkiej nr 231 przy ulicy Głównej i ulicy Hallera o łącznej długości 200 mb

UCHWAŁA NR XVIII/84/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Skórcz, dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu”.

UCHWAŁA NR XVIII/83/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Skórcz z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015

UCHWAŁA NR XVIII/82/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 16 czerwca 2016 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Burmistrza Miasta Skórcz z wykonania budżetu  za rok 2015

UCHWAŁA NR XVII/81/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz pomiędzy ulicami Dworcową, Osiedlową i Wojska Polskiego.

UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/79/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Skórcz na lata 2016 – 2019.

UCHWAŁA NR XV/77/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Skórcz.

UCHWAŁA NR XV/76/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Skórcz”.

UCHWAŁA NR XV/75/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony Obywatel Miasta Skórcz”.

UCHWAŁA NR XV/74/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XV/73/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie sprawiezmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XIV/72/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skórcz na lata 2016-2021.

UCHWAŁA NR XIV/71/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Skórcz.

UCHWAŁA NR XIV/70/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci" w 2016 roku.
 
UCHWAŁA NR XIV/69/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla Spisu Mienia Komunalnego.
 
UCHWAŁA NR XIV/68/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Skórcz na rok 2016.
 
UCHWAŁA NR XIV/67/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
 
UCHWAŁA NR XIV/66/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2016 rok.
 
UCHWAŁA NR XIV/65/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020.
 
UCHWAŁA NR XIII/64/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Skórcz do Związku Gmin Pomorskich.

UCHWAŁA NR XIII/63/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Skórcz.

UCHWAŁA NR XIII/62/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Skórcz.

Metryka

sporządzono
2016-02-23 przez Jacek Gliniecki
udostępniono
2016-02-23 00:00 przez Gliniecki Jacek
zmodyfikowano
2021-02-03 09:38 przez Gliniecki Jacek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
903
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.