Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Skórczu
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, bieżące, menu 1123 - BIP - Urząd Miejski w Skórczu”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji

 

 REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI

 

Pokój nr 5

 • Jolanta Neumann, Inspektor ds. Ochrony środowiska i gospodarki lokalowej, tel. 58 582 52 26,
  e-mail: j.neumann@skorcz.pl
 • Ewa Karwacka, Inspektor ds. Planowania przestrzennego i mienia komunalnego, tel. 58 778 91 45,
  e-mail: e.karwacka@skorcz.pl

Pokój nr 6

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ze zmianami.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ze zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i  Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów ze zmianami.

AKTUALNE SPRAWY 


ZAŁATWIANIE SPRAW:

Z zakresu ochrony środowiska:

 • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
  (procedura administracyjna usuwania drzew i krzewów)
 • realizacja programu usuwania azbestu
 • realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
 • prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych
 • udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 • wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Z zakresu gospodarki lokalami:

 • dodatki mieszkaniowe
 • dodatki energetyczne
 • gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Z zakresu planowania przestrzennego:

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 • wydawanie decyzji  o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • sporządzanie wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań
 • wydawanie Zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skórcz
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • uchwalanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
 • Ustalenie w formie decyzji jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Z zakresu gospodarki nieruchomościami:

 • wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 • wydawanie decyzji o podziale nieruchomości
 • umowy najmu / dzierżaw nieruchomości oraz pomieszczeń
 • zakup i zbywanie nieruchomości
 • komunalizacja mienia

Z zakresu drogownictwa:

 • wydawanie decyzji na lokalizację zjazdu
 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 • uzgadnianie projektów z zakresu budowy i przebudowy dróg i zjazdów oraz innych projektów dotyczących pasa drogowego
 • sporządzanie projektów organizacji ruchu
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych
 • bieżące i zimowe utrzymanie dróg

Pozostałe sprawy:

 • planowanie i realizacja inwestycji miejskich
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych
 • sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
 • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości i budynków
 • gospodarka wodami opadowymi i deszczowymi 

 


Druki i wnioski:

 • Wniosek o  wydanie decyzji o warunkach zabudowy /o lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierz
  Wytyczne dla załączników do składanego wniosku
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  pobierz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  pobierz
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji pobierz
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla budynku  pobierz
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  pobierz
 • wniosek o wykup mieszkania na własność pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu: Umieszczenia Reklamy, Umieszczenia obiektu budowlanego, Zajęca częsci pasa drogowego na prawach wyłączności  pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia obcego w obrębie pasa drogowego drogi gminnej. pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia obcego w obrębie pasa drogowego drogi (wewnętrznej) gminnej. pobierz
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych pobierz
 • Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie pobierz
 • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej pobierz (oświadczenie w sprawie ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięcia),
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobierz
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobierz
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, w strefe ograniczenia DMC do 3,5t pobierz

  


Uchwały i Zarządzenia:

 
Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu NR XIV/71/2016  z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Skórcz.
           
Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr V/18/2015 z dnia 26 marca 2015 r.
w  sprawie  przyjęcia  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na  terenie Gminy Miejskiej Skórcz na rok 2015”.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr IV/24/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.
Rostrzygnięcie nadzorcze do Uchwały  Nr IV/24/2015  zobacz/pobierz
 
Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr IV/25/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr IX/37/2015 z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Skórczu Nr VI/25/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania.
 
Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr IX/36/2015 z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta Skórcza do roku 2020 - „Skórcz 2020”.
 
 

 Ile to kosztuje (wysokość opłaty skarbowej):

 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł
 • Przeniesienie w/w decyzji - 56 zł
 • Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu:
  - wypis do 5 stron - 30 zł
  - wypis powyżej 5 stron - 50 zł
  - wyrys za rozpoczętą stronę A-4 - 20 zł, nie więcej niż 200 zł
 • Zaświadczenia - 17 zł 
 • Wydanie decyzji o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoći - 10 zł
 • Pełnomocnictwo - 17 zł
 • Decyzja na lokalizację zjazdu - 82 zł

                       Opłata skarbowa płatna na konto Urzędu Miejskiego w Skórczu w BS Skórcz                                  

   nr 90 8342 0009 0000 0996 2000 0001.

 


Aktualne dokumenty i opracowania strategiczne:

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Skórcz na lata 2016-2020. zobacz/pobierz

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia Miasta Skórcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zobacz/pobierz
 • Strategia rozwoju miasta Skórcz do roku 2020 - „Skórcz 2020” wraz z Uchwałą nr IX/36/2015 w sprawie   jej przyjęcia zobacz/pobierz

 
Dzierżawa gruntów i wynajem lokali:

UCHWAŁA NR XXIII/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz.

Zarzadzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokosci opłat zwiazanych z wynajmem lokali i obiektów użytkowych stanowiacych własnosc Gminy Miejskiej Skórcz.

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta Skórcz z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z wynajmem Miejskiej Sali Widowiskowej oraz zaplecza socjalno-kuchennego stanowiących własność Gminy Miejskiej Skórcz, zlokalizowanych przy ul. Hallera 16 i wprowadzenia Regulaminu korzystania z Miejskiej Sali Widowiskowej w Skórczu.
Edytowalny Załącznik Nr 2

Plan Miejskiej Sali Widowiskowej

---- smw_plan_ikona.JPG

Metryka

data wytworzenia
2012-05-13
data udostępnienia
2012-05-13
sporządzone przez
Janusz Kaczyński
opublikowane przez
Gliniecki Jacek
ilość odwiedzin
1567
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.