Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Skórczu
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  / Zakład Gospodarki Miejskiej
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zakład Gospodarki Miejskiej Zakład Gospodarki MiejskiejZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
ul. Spacerowa 13
83-220 Skórcz

NIP: 592-000-69-66
REGON: 190529380

KONTAKT:
Telefon (+48 058) 582-46-49
Telefon kom.(+48) 693-983-400
Faks (+48 058) 582-46-49
e-mail: zgmskorcz@zgmskorcz.pllub: zgm26@wp.pl

Strona www: www.zgmskorcz.pl

STACJA UZDATNIANIA WODY
Skórcz-Ryzowie
Telefon: (+48 058) 582-46-85

OCZYSZCZALNIA
ul.Gniewska
Telefon: (+48 058) 582-49-88

Kierownik Zakładu - Jerkiewicz Roman
Główny księgowy – Pyk Danuta
Starszy mistrz d/s gospodarki komunalnej - Hoffmann Zbigniew
Starszy mistrz d/s wodociągów - Wontka Stanisław
Starszy mistrz d/s kanalizacji i oczyszczalni - Makowski Piotr


Uchwała Nr XXVI/120/97
Rady Miejskiej w Skórczu
Z dnia 24 czerwca 1997 r.

W sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Miejskiej”
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz 43) i § 12 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie zakłądów budżetowych (Dz.U. Nr 42, poz. 183) oraz uchwały Nr XXVI/119/97 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 czerwca 1997r. w sprawie wyboru formy organizacyjno prawnej dla zakładu komunalnego miasta Skórcz, uchwala się co następuje:


§ 1.


Tworzy się komunalny zakład budżetowy pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Miejskiej” z siedzibą w Skórczu, przy ul. Spacerowej 13, zwany dalej Zakładem.

§ 2.


Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy miejskiej Skórcz w zakresie jej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności w dziedzinie:

1) wodociagów i kanalizacji,
2) administracji komunalnych domów mieszkaniowych,
3) oczyszczania miasta,
4) zieleni miejskiej,
5) dróg miejskich.

§ 3.


1. Zarząd Miasta powołuje i odwołuje kierownika Zakładu oraz udziela mu i odwołuje pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu gminy miejskiej Skórcz w zakresie dotyczącym działalności Zakładu.
2. Zarząd Miasta ocenia i kontroluje działalność Zakładu oraz podejmuje decyzje w sprawie nagradzania i premiowania kierownika Zakładu.

§ 4.

1. Zakład rozlicza się z budżetem miasta Skórcz.
2. Zakład przejmuje należności i zobowiązania pozostałe po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skórczu.
3. Za zobowiązania Zakładu odpowiada gmina miejska Skórcz.

§ 5.


Zakład osiąga przychody z następujących źródeł:

1) ze sprzedaży produkcji i usług z działalności podstawowej,
2) ze sprzedaży produkcji i usług z działalności ubocznej,
3) ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych,
4) z dotacji budżetowych,
5) z innych źródeł, przewidzianych odrębnymi przepisami.


§ 6.


Rozchodami zakładu są:

1) koszty materiałowe,
2) usługi obce,
3) remonty i inwestycje,
4) wynagrodzenia i świadczenia pochodne,
5) podatki i opłaty.

§ 7.


Wyposaża się zakład w środki obrotowe w wysokości 16 tysięcy złotych.

§ 8.


1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny, opracowany przez kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Zarząd Miasta.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do innych regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Zakładzie.

§ 9.


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 10.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, po czym Zakład rozpoczyna działalność z dniem 1 lipca 1997r.Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) dr Tadeusz Zieliński

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/132/97
Rady Miejskiej w Skórczu z dnia
15 października 1997 r.

Statut
Zakładu Gospodarki Miejskiej
W Skórczu

Postanowienia ogólne.§ 1.


1.Zakład Gospodarki Miejskiej w Skórczu zwany dalej ZGM działa na podstawie uchwały Nr XXVI/120/97 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Miejskiej”.

2. ZGM jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy miejskiej Skórcz utworzoną w celu wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej obejmującej w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. ZGM ma swoją siedzibę w Skórczu, przy ul. Spacerowej nr 13.

§ 2.


1. ZGM jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników, kierowanym przez kierownika zakładu.

2. Zarząd Miasta powołuje i odwołuje kierownika ZGM oraz udziela mi i odwołuje pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu gminy miejskiej w zakresie dotyczącym działalności ZGM.
3. Umowa o pracę określa zakres kompetencji kierownika ZGM.
4. Zarząd Miasta ocenia i kontroluje działalność ZGM oraz podejmuje decyzje w sprawie nagradzania i premiowania kierownika.

§ 3.


Pracownicy zatrudnieni w ZGM są pracownika samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 21, poz. 124 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Zakres działania ZGM.


§ 4.


Przedmiotem działalności ZGM jest wykonywanie zadań własnych gminy miejskiej Skórcz w zakresie jej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w szczególności w dziedzinie:

1) wodociągów i kanalizacji,
2) administracji komunalnych domów mieszkalnych,
3) oczyszczania miasta,
4) zieleni miejskiej,
5) dróg miejskich.

Organizacja ZGM


§ 5.


1. ZGM jest pracodawcą, a kieruje nim kierownik zatrudniony na podstawie powołania przez Zarząd Miasta.
2. Kierownik jest organem zakładu i wraz z nawiązaniem stosunku pracy otrzymuje on pełen zakres swoich kompetencji.
3. Przełożonym kierownika jest burmistrz.
4. Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez kierownika na podstawie umowy o pracę.
5. Pracowników ZGM zatrudnia kierownik i on wykonuje wszystkie czynności ze stosunku pracy w stosunku do zatrudnionych przez siebie pracowników.
6. Do obowiązków kierownika poza wymienionymi sprawami należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością ZGM i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) przygotowywanie w terminie ustalonym w uchwale o procedurze budżetowej – planu finansowego,
c) inne czynności wymienione w pełnomocnictwie Zarządu Miasta.

Finanse ZGM


§ 6.


1. Z uwzględnieniem powyższych zapisów ZGM prowadzi działalność finansową na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 42, poz. 183) i przepisów prawa budżetowego.
2. W stosunku do głównego księgowego mają zastosowanie przepisy dotyczące praw i obowiązków księgowego.
3. Nadzór nad finansami ZGM sprawuje jego kierownik.
4. Rachunek bankowy ZGM prowadzi Bank Spółdzielczy w Skórczu.

Przepisy końcowe.


§ 7.


1. Zmiany niniejszego statutu mogą odbywać się wyłącznie w formie uchwały Rady Miejskiej w Skórczu.


data wytworzenia2015-03-06
data udostępnienia2015-03-06
sporządzone przezJanusz Kaczyński
opublikowane przezJanusz Kaczyński
ilość odwiedzin332
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Skórczu, ul. Główna 40, 83-220 Skórcz, tel.: +48(58)5824754, fax: +48(58)5824674, miasto@skorcz.pl, www.skorcz.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@